KADIN GENİTAL SİSTEMİ ve MEME HASTALIKLARI

e-Posta Yazdır PDF

1)    Kadınlardaki benign meme tümörlerinden en sık görüleni hangisidir? (1998 NİSAN)
a)    İntraduktal papillom
b)    Fibroadenom
c)    Sistisarkoma filloides
d)    Memenin paget hastalığı
e)    Duktal ektazi

Kadınlarda en sık görülen beniğn meme tümörü fibroadenomdur. Lobul içi stroma hücresinden köken alır. Hem epitelial hem stromal yapı oluşturan mikst bir tümördür. Epitel hücreleri hormonlara yanıt verdiğinden hamilelerde büyüyüp postmenapozal dönemde küçülür, hyalinize olabilir.
Cevap – B

2)    Hangisi kadın genital traktusunda en sık görülen benign tümörüdür?             (1998 EYLÜL)
a)    Overin seröz kistadenomu
b)    Uterus leiomyomu                               
c)    Over teratomu
d)    Over müsinöz kist adenomu
e)    Over fibromu

Leiomyom kadın genital sisteminde en sık görülen tümör olup üreme çağında %30-50 kadında görülür. Düz kas kökenli beniğn tümördür. Hamilelikte boyutu artarken postmenapozal dönemde küçülür, hyalinize olur. İyi sınırlı, kirli beyaz – gri renkte ve elastik kıvamdadır.Premaliğn değildir.
Cevap – B

3)    34 yaşında hiç doğum yapmamış bir kadında , yapılan kolposkopik muayenede ; servikste yüzeyi ülsere , frajil ve 5 mm çapında papillomatöz bir lezyon saptanmıştır. Bu lezyonun histopatolojik incelemesinde aşağıdakilerden hangisinin görülme sıklığı en düşüktür? (1999 NİSAN)
a)    Condyloma acuminatum
b)    Servikal intraepitelial neoplazi
c)    Mikroinvaziv skuamoz hücreli karsinom
d)    Naboth kisti
e)    Skuamoz papilloma

Naboth kisti; inflamasyona bağlı olarak gelişen skuamöz metaplazinin endoservikal gland çıkışlarını tıkamasına bağlı olarak glandlarda kistik dilatasyon gelişimidir. Lümene doğru polipoid çıkıntı oluşturabilsede papillomatöz (parmaksı çıkıntı oluşturan) görünümde değildir. Yüzeyi sağlam olup ülserasyon görülmez. Papillomatöz yapı skuamöz epitelden gelişen beniğn ve maliğn lezyonlarda karakteristiktir.
Cevap – D

4)    Aşağıdakilerden hangisi germ hücreli tümörlerden biri değildir? (1999 NİSAN)
a)    Teratom
b)    Granüloza hücreli tümör
c)    Koryokarsinom
d)    Embriyonel karsinom
e)    Endodermal sinüs tümörü

Granüloza hücreli tümör overin seks kord – stromal kökenli tümörü olup östrojen üretimi ile karakterlidir.  Teratom ise overin en sık görülen germ hücre tümörüdür. Koryokarsinom, Embriyonel karsinom ve Endodermal sinüs tümörü ise maliğn germ hücre kökenli tümörleridir.
Cevap – B

5)    Ovaryumda çikolata kisti , aşağıdakilerden hangisine ikincil olarak gelişir? (1999 NİSAN)
a)    Adenomyozis
b)    Travma
c)    Tuboovarian apse
d)    Korpus luteum rüptürü
e)    Ovarial endometriozis

Endometriozis, uterus dışında endometrial dokunun varlığıdır ve en sık overde yerleşir. Siklik kanama oluşumu ve kahverenkte görülen eski kanama odaklarının varlığı ile overde çukulata kisti oluşumuna yol açabilir.Cevap – E

6)    30 yaşındaki kadın hastanın, term bir gebeliği izleyen vajinal kanaması ve  serum HCG düzeyinde artış mevcuttur. Küretajda pleomorfizm gösteren trofoblastik hücrelerin vasküler invazyon ve myometrial infiltrasyon yaptıkları ancak villüs oluşturmadıkları gözleniyor. Bu hastanın en olası tanısı hangisidir? (1999 EYLÜL)
a)    Parsiyel mol
b)    Komplet mol
c)    Plasental site trofoblastik tümör
d)    İnvazif mol
e)    Placenta acreata

Plasental site trofoblastik tümör intermedier trofoblastların proliferasyonudur. Vasküler ve myometrial infiltrasyon görülebilir. Villus yapısı izlenmez. Hücrelerin immünhistokimya ile plasental laktojen ürettikleri belirlenebilir. HCG artışı düşük düzeydedir. Genellikle term bir gebeliği izleyerek vajinal kanama ile bulgu verir.
Cevap – C


7)    Memenin fibrokistik hastalığında izlenebilecek hangi morfolojik değişiklik ile kanser arasında ilişki vardır?     (1999 EYLÜL)
a)    Kist meydana gelmesi
b)    Apokrin metaplazi
c)    Stromal fibrozis
d)    Kalsifikasyon
e)    Epitelial hiperplazi

Fibrokistik hastalık farklı lezyonları bir arada içerebilen bir patolojidir. Kist oluşumu, stromal fibrozis ve apokrin metaplazi içeriyorsa kanser riski yoktur. (Basit fibrokistik hastalık). Distrofik kalsifikasyonda oluşabilir. Epitel hiperplazisi derecesine bağlı olarak risk taşır. Hafif hiperplazi risk içermezken orta-ağır dereceli hiperplazide hafif risk artışı vardır. En yüksek risk taşıyan bulgu ise atipik epitel hiperplazisidir.
Cevap – E


8)    Aşağıdaki durumların hangisinden koryokarsinom gelişebilir?               (1999 EYLÜL)
a)    Endometrial karsinom
b)    Hepatom
c)    İnfiltratif duktal karsinom
d)    Teratom
e)    Glioblastoma multiforme

Germ hücre tümörleri aynı hücreden köken aldıkları için birden fazla tipte, karışık olarak görülebilir. En sık görülen kombinasyon Embrioner karsinom ve Teratom birliteliğidir (Teratokarsinom). Ama tüm tipler bir arada bulunabilir. Bu yüzden teratom ile birlikte koryokarsinomda görülebilir.
Cevap – D

9)    Hangisinin varlığı overin immatür malign teratomlarında malignite derecesini arttırır? (2000 NİSAN)
a)    İmmatür kıkırdak
b)    Kemik
c)    Nöroepitelial doku
d)    Çizgili kas
e)    Epitelial doku

İmmatür teratomlar maliğn tümörler olup embriyo veya fetusun dokularına benzeyen olgunlaşmamış doku komponentlerini içerir. Ortalama 18 yaş civarında sık görülür. İmmatür nöroepitelial dokunun miktarı fazla ise maliğnite derecesi yüksektir.
Cevap – C

10)    Overde makroskobik olarak unilateral, solid ve kistik alanlar içeren; salgıladığı östrojen nedeni  ile kız çocuklarda erken seksüel gelişme, yetişkin kadınlarda ise endometrial hiperplazi ve karsinom oluşturabilen seks kord- stromal tümör hangisidir? (2000 NİSAN)
a)    Granüloza – teka hücreli tümör
b)    Fibroma
c)    Hilus hücreli tümör
d)    Disgerminom
e)    Sertoli leydig hücreli tümör

Overin seks kord – stromal tümörlerinden granüloza – teka hücreli tümör genellikle tek taraflı kitle yapıp olguların çoğunda östrojen üretir. Postmenapozal dönemde endometrial hiperplazi – karsinom, meme patolojileri oluştururken, jüvenil granüloza hücreli tümörler puberte prekoks oluşturur.
Cevap – A

11)    Aşağıdaki meme tümörlerinden iyi prognoza sahip olan hangisidir? (2000 NİSAN)
a)    İnvaziv lobuler karsinom
b)    Klasik invaziv duktal karsinom
c)    Taşlı yüksek hücreli karsinom
d)    Tubüler karsinom
e)    Metaplastik karsinom

Memenin invaziv maliğn tümörleri içerisinde en iyi prognoza sahip olan tübüler karsinomdur. Klasik invaziv duktal karsinom ise en kötü prognoza sahip olan tümörüdür.
Cevap – D

12)    İleri yaşta bir kadın hastada, memede yavaş yayılım gösteren malign bir tümör varlığında, en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? (2000 EYLÜL)
a.    İnfiltratif lobuler karsinom
b.    Komedokarsinom
c.    Kombine duktal ve lobuler karsinom
d.    Musinöz karsinom
e.    İnfiltratif duktal karsinom

Memenin müsinöz (kolloid) karsinomu ileri yaşta kadınlarda görülen ve yavaş yayılım gösteren bir maliğn tümördür. Komedokarsinom, in situ duktal karsinomdur ve yeyılım göstermez.
Cevap – D

13)    Uterus leiomyomları ile, leiomyosarkomlarının histopatolojik olarak ayırt edilmesinde,  en önemli kriter hangisidir? (2000 EYLÜL)
a.    Nekroz
b.    Mitoz
c.    Nükleomegali
d.    Nükleol belirginliği
e.    Hipersellülarite

Leiomyom ve leiomyosarkom ayrımında mitoz başta olmak üzere nekroz, hiperselülarite ve atipi önemli kriterlerdir.
Cevap – B

14)    Her 3 germ yaprağından köken alan ve overde, testiste yada orta hat embriyonel artıklarından gelişebilen neoplaziye ne ad verilir? (2000 EYLÜL)
a.    Mikst tümör
b.    Koristom
c.    Keratoakantom
d.    Hamartom
e.    Teratom

Her 3 germ yaprağından köken alan tümör teratomdur. Over, testis yada orta hat embriyonel artıklarından gelişebilir. Beyin, mediasten ve retroperitonda orta hatta yerleşebilir. İlk 4 ay içerisinde en sık sekrokoksigeal bölgede yerleşir.
Cevap – E

15)    Aşağıdakilerden hangisi memenin stromal komponentlerinden gelişen bir tümördür? (2001 NİSAN)
a-    Fibroadenom
b-    Skiröz karsinom
c-    İnvaziv ductal karsinom
d-    Meduller karsinom
e-    İnvaziv lobuler karsinom

Fibroadenom lobul içi stromdan köken alan bir meme tümörüdür. Memenin en sık görülen beniğn tümörü olup gençlerde sıktır. Epitel hücreleri ile döşeli yarık – kistler ve stromal hücrelerden oluşan mikst (bifazik) tümördür. Siklik boyut değişkliği gösterebilir. Hamilelerde büyüyebilir. Postmenapozal dönemde boyutu azalır.Cevap – A


16)    Ektopik gebelik için en önemli predispozan faktör aşağıdakilerden hangisidir? (2001 NİSAN)
a-    İntrauterin kontraseptif araçlar
b-    Apendisite ikincil peritoneal yapışıklıklar
c-    Endometriozus
d-    Leiomyomlar
e-    Pelvik enflamatuvar hastalığa ikincil kronik salpenjit

Pelvik inflamatuar hastalığa sekonder gelişen kronik salpenjit fibrozis ve yapışıklıklara yol açarak ektopik gebelik için en önemli predispozan faktörü oluşturur.
Cevap – E

17)    Overde sık görülen, içinde kıl, diş ve sebase materyal bulunan germ hücre kökenli tümör aşağıdakilerden hangisidir? (2001 EYLÜL)
a)    Disgerminom
b)    Benign kistik teratom
c)    Malign teratom
d)    Endodermal sinüs tümörü
e)    Koryokarsinom

3 germ yaprağından köken alan teratom overde en sık görülen germ hücre tümörüdür. Üreme ocağında kadınlarda sık olup en sık kistik teratom (dermoid kist) şeklindedir. Lümende sebase materyal, kıl, diş gibi ektodermal elemanlar sık görülür. Ayrıca endodermal ve mezodermal elemanlarda içerir.
Cevap – B


18) Serviks karsinomunun en sık görülen tipi aşağıdakilerden hangisidir? (2002-NİSAN)
A-     Yassı hücreli karsinom
B-     Adenokarsinom
C-     Adenosquamöz karsinom
D-     Berrak hücreli adenokarsinom
E-     İndiferansiye karsinom

Yanıt: A
Serviksde en sık görülen tümör skuamöz (yassı epitel) hücreli karsinomdur. En sık metaplazinin aktif olduğu skuamokolumnar bileşkeden köken alır. Etyolojide en önemli olan HPV tip 16 ve 18 dir.  Sigaranın ve oral kontrasepiteflerinde etkili olduğu düşünülmektedir. İkinci olarak adenokarsinom gelişir. Diğer tümörler nadirdir. Berrak hücreli adenokarsinom hamileliğinde DES kullanan kadınların kız çocuklarında, vajen ve serviksde gelişebilir.

19) Aşağıdaki over tümörlerinden hangisinin bilateral olma olasılığı en yüksektir? (2002-NİSAN)
A-     İndiferansiye karsinom
B-     Malign teratom
C-     Musinöz kistadenom
D-     Seröz karsinom
E-     Dermoid kist

Yanıt: D
En sık görülen over karsinomu ve overin en sık görülen bilateral tümörü seröz karsinomdur. Overin yüzey epitel hücrelerinden gelşir. Genellikle 40 yaş üzeri kadınlarda görülür. CA 125 seviyesi artabilir.

20) İnvaziv meme kanserinin prognozu ile ilgili en önemli faktör hangisidir ? (2002-NİSAN)
A-     Aktif onkojenlerin varlığı
B-     Histolojik tip ve derece
C-     Progesteron reseptör varlığı
D-     Östrojen reseptör varlığı
E-     Aksiller lenf nodunun tutulumu

Yanıt: E
Uzak metastaz yapmamış invaziv meme karsinomlarında en nemli prognoz faktörü aksiller lenf nodu tutulumudur. Tutulan lenf nodunun sayısıda önemlidir. 1-3 lenf nodu tutulumu daha iyi iken 4 ve üzerinde prognoz bozulur. Tutulan lenf nodu sayısı 10 ve üzeri ise prognoz çok kötüdür. Diğer şıklarda yer alan parametreler önemli olmakla birlikte, minör prognoz faktörleridir.

21) Over tümörlerinin en sık köken aldığı yapı aşağıdakilerden hangisidir? (2002-EYLÜL)
a. Yüzey epiteli
b. Ürogenital kök hücre
c. Over gonad hücreleri
d. Stromal hücreler
e. Hilus hücreleri

Yanıt: A
En sık görülen over tümörleri yüzey epitel hücresinden köken alan tümörlerdir. 20 yaşın üzerinde daha sık görülürler. En sık seröz tümörler gelişir. En sık görülen over kanseride seröz karsinomdur.

22) Matür tiroid dokusunun overde yer alması ve hipertiroidizme yol açması, aşağıdaki over tümörlerinden hangisinde görülür? (2003-NİSAN)
a)    Yolk sak tümörü
b)    Struma ovarii
c)    Karsinoid tümör
d)    İmmatür teratom
e)    Kistik teratom

Yanıt: B
Struma ovarii monodermal teratomdur. Yani yalnızca tiroid dokusundan oluşan bir teratomdur. Tiroid gibi fonksiyon gösterirse hipertiroidizm yapabilir. Hatta nadiren tiroid tümörleride bu yapının içerisinden gelişebilir.

23)    Aşağıdakilerden hangisi servikal onkogenezde rol alan virüslerden biridir? (2003-NİSAN)
a)    Sitomegalovirüs
b)    Adenovirüs tip II
c)    Human papillomavirüs
d)    Ebstein-Barr virüsü
e)    Polyoma virüs

Yanıt: C
HPV tip 16 ve 18 servikal onkogenezde en sık rol oynayan virüslerdir. E6 ve E7 proteinleri aracılığı ile p53 ve Rb tümör süpresör genlerinde mutasyona yol açarak tümör riskini arttırırlar. HPV cinsel ilişki ile bulaştığından, erken yaşta cinsel ilişki, partnerin çok sayıda olması yada partnerin önceden çok kişi ile ilişkiye girmiş olması, kötü hijyen, diğer venerial hastalıkların varlığı, çok doğum sayısı riski arttırır.
 
24) Aşağıdaki over tümörlerinden hangisi radyoterapiye en duyarlıdır? (2003-EYLÜL)
a)    Koryokarsinom
b)    Granüloza-teka hücreli tümör
c)    Disgerminom
d)    Brenner tümörü
e)    Struma ovarii

Yanıt: C
Disgerminom: Testisteki seminom karşılığıdır. Over kanserlerinin %2’si, malign germ hücre tümörlerinin yarısını oluşturur (kadında en sık maliğn germ hücre tümörü) %75’i 2.-3. on yılda görülür. %80-90 tek taraflı solid kitle yapar. Tümü malign olmakla birlikte 1/3 olgu agresiftir. Kapsülü aşmamış olanlar iyi prognozludur. Radyosensitif tümörlerdir. Ortalama sağkalım %80’i aşar. Histolojisi seminom ile aynıdır.


25) Aşağıdaki meme karsinomlarından hangisi en sık görülür? (2004-NİSAN)
a)    İnvaziv lobüler karsinom
b)    İnvaziv duktal karsinom
c)    Medüller karsinom
d)    İnvaziv papiller karsinom
e)    Kolloid karsinom

Yanıt: B
En sık görülen invaziv meme karsinomu invaziv duktal karsinomdur. Tüm tümörlerin %70-80 kadarını oluşturur. İkinci sıklıkta invaziv lobüler karsinom görülür. Diğer şıklarda yer alan tümörler nadir olup bunlar içerisinde invaziv papiller karsinom en az görülendir.

26)    Overde en sık görülen epitelyal tümör aşağıdakilerden hangisidir? (2004-NİSAN)
a)    Endometrioid tümör
b)    Seröz tümör
c)    Müsinöz tümör
d)    Değişici epitel hücreli tümör
e)    Skuamöz hücreli tümör

Yanıt: B
Overde en sık görülen tümörler yüzey epitel hücreli tümörler olup genellikle 20 yaş üzerinde görülürler. Bunlar içerisinde en sık görülen seröz tümörlerdir. İkinci olarak müsinöz tümörler görülür. Maliğn tümörler daha az ve daha ileri yaşlarda görülür. en sık görülen over kanseride yine seöz karsinomdur.

27)    Aşağıdaki meme karsinomlarından hangisi en sık görülür? (2004-EYLÜL)
a)    Medüller karsinom
b)    Lobüler karsinom
c)    Müsinöz karsinom
d)    İnfiltratif duktal karsinom
e)    Papiller karsinom

Yanıt: D
Meme karsinomunda histolojik tipler

Kanserler
%
İn situ karsinom
15-30
Duktal karsinoma in situ
80
Lobüler karsinoma in situ
20
İnvaziv karsinom
70-85
Klasik invaziv duktal karsinom
79
Lobüler karsinom
10
Tübüler/kribriform karsinom
6
Müsinöz (kolloid) karsinom
2
Medüller karsinom
2
Papiller karsinom
1
Metaplastik karsinom
<128)    Aşağıdakilerden hangisi jinekomastiye neden olmaz? (2004-EYLÜL)
a)    Karaciğer sirozu
b)    Leydig hücreli tümör
c)    Klinefelter sendromu
d)    Digoksin grubu ilaçların alınması
e)    Gonadotropin düzeyinin düşük olması

Yanıt: E
JİNEKOMASTİ NEDENLERİ
•    Endojen hormon eksikliği
-    Puberte
-    Yaşlanma
•    Ekzojen hormonal tedavi
Prostat karsinomunda östrojen tedavisi
•    İlaçlar  Spironalakton, simetidin, rezerpin, digitaller, ergotamin tartarat, tiroid ekstresi, difenil hidantoin, korionik gonadotropin, sitotoksik-kemotöropatik ajanlar
•    Hipogonadizm
-    Klinefelter sendromu
-    Testiküler atrofi
•    Gonadal disfonksiyon ( testiküler feminizasyon )
•    Tümörler
-    Leydig hücreli tümör
-    Germ hücre tümörleri (HCG üreterek)
-    Hepatoma
-    Feminizan adrenal tümörler
-    Hipofiz tümörleri
•    Sistemik Hastalıklar
-    Karaciğer hastalığı
-    Böbrek hastalığı
-    Hipertiroidizm
-    Nekahat dönemleri


29) Donovan cisimciği aşağıdaki hastalıklardan hangisinde görülür? (2005-NİSAN)
a)    Gonokoksik enfeksiyon
b)    Lenfogranüloma venerum
c)    Granüloma inguinale
d)    Şankroid
e)    Sifiliz

Yanıt: C
GRANULOMA İNGUİNALE
•    Etkeni Calymmatobacterium donovani (gram-)
•    Genital bölgenin nemli yassı epitel tabakasında kabarık papüler lezyon zamanla ülserleşir ve yoğun granulasyon dokusu ile yumuşak ağrısız bir kitleye dönüşür.
•    Uretra, vulva ve anal bölgede darlık oluşturan yaygın, düzensiz skarla oluşur.
•    Tedavi edilmeyen olgularda elefantiazis gelişebilir.
•    Bölgesel lenf nodları tutulmaz veya non-spesifik bulgular görülür (şankroidden farkı)
•    Histapatolojisinde ülser çevresinde  psödoepiteliomatöz hiperplazi
•    Giemsa ile boyalı yaymalarda makrofaj içi vakuollerde kokobasiller (Donovan cisimcikleri) ve Warthin – Starry gümüş boyası ile gösterilebilir.

30)    Apokrin metaplazi, fokal duktal epitelial hiperplazi ve fibrozis ile birlikte regresif değişikliklerin görüldüğü lezyon aşağıdakilerden hangisidir? (2005-NİSAN)
a)    Filloides tümörü
b)    Yangısal yalancı tümör
c)    Duktal ektazi
d)    Memenin fibrokistik değişikliği
e)    Mondor hastalığı
Yanıt: D

Meme dokusunda oluşan; bir kısmı tamamen selim, bir kısmı ise artmış karsinom riski ile ilişkili olan bir dizi morfolojik değişikliktir. Genellikle palpe edilebilen bir kitle vardır.
Üç belirgin tipte morfolojik değişiklik izlenir.
1.     Kist oluşumu ve fibrozis (basit fibrokistik değişiklik ve büyük kistler)
2.     Epitel hiperplazisi (duktal ve lobuler)
3.     Sklerozan adenozis
En sık görülen basit fibrokistik değişiklik olup bu grup maliğnite riski içermez. Fibröz stroma artmış, duktuslar dilate , farklı çapta kistlerin varlığı görülür. Genellikle multifokal-bilateraldir. Kist içi sekresyonlar kalsifiye olup mammografide mikrokalsifikasyon olarak belirlenebilir. Kahverengi-mavi görünümlü kistler (mavi kubbeli kist) makroskobik olarak belirlenebilir. Apokrin metaplazi sıktır. Lenfositik infiltrasyon ve nadiren fokal epitel  hiperplazisi izlenir. Tamamen beniğn bir değişikliktir.


31) PAP smear değerlendirilmesinde HPV değişiklikleri genellikle aşağıdaki lezyonlardan hangisi ile birlikte görülür? (2005-EYLÜL)
a)    Karsinoma in situ
b)    Endoservikal polip
c)    Düşük gradeli servikal intraepitelial lezyon
d)    İnvaziv skuamöz hücreli karsinom
e)    Molluskum kontagiozum

Yanıt: C
HPV etkisi ile hücrede oluşan koilositik değişiklikler, düşük dereceli servikal intraepitelial lezyon (düşük dereceli displazi) da görülür. Displazi derecesi arttıkça yada tümör gelişimişnde koliositoz kaybolur. Endoservikal polip ve molluskum kontagiozum HPV ile ilişkili değildir.

32) Aşağıdaki malign over tümörlerinden hangisi
radyasyona en duyarlıdır?
(2006-EYLÜL)
A) Koryokarsinom
B) Brenner tümörü
C) Disgerminom
D) Seröz tümörler
E) Endodermal sinüs tümörü

Yanıt: C
Kadında disgerminom; erkekte seminom radyosensitif tümörler olup diğer germ hücre tümörlerine göre daha iyi prognozludurlar.

33) Aşağıdakilerden hangisinde maliğn neoplazm gelişme riski istatistiksel olarak en düşüktür? (2006-EYLÜL)
a) Servikal skuamöz displazi
b) Uterus leiomyomları
c) Kronik ülseratif kolit
d) endometrial atipik hiperplazi
e) Hepatik siroz

Yanıt: B
Leiomyom kadınlarda en sık görülen tümördür. Aynı zamanda kadın genital sisteminde en sık görülen tümördür. Maliğniteye dönüşüm riski çok düşüktür. Leiomyosarkomların çoğu, başlangıçtan itibaren maliğndir. Serviks karsinomu servikal displaziden; endometrial  karsinomların çoğu atipik endometrial hiperplaziden köken alır. Hepatik sirozda hepatoselüler karsinom; kronik ülseratif kolitte ise kolon adenokarsinomu riski artmıştır.

34)  Pap smear incelemesinde insan papillomavirüs etkisi rapor edilen kadın hastada, tedavi yapılmazsa, aşağıdakilerden hangisi gelişebilir? (2007-NİSAN)
a) Endometrial karsinom
b) Leiomyom
c) Servikal skuamöz hücreli karsinom
d) Overin seröz papiller karsinomu
e) Leiomyosarkom

Yanıt: C
Yüksek riskli HPV (insan papillomavirüs) en önemli etkendir (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68)
Risk faktörleri:
•    İlk cinsel ilişkinin erken yaşta olması
•    Partnerin çok sayıda olamsı
•    Sık doğum
•    Daha önce çok kişi ile ilşkiye girmiş olan partner
•    HPV ile ilişkili bir kanser varlığı
•    Yüksek oranda maliğn HPV tiplerinin varlığı
•    Bazı HLA tipleri
•    Oral kontraseptifler ve sigara
•    Genital enfeksiyonlar (Chlamydia)

HPV’nin E6-E7 proteinleri, RB ve p53 genlerini mutasyona uğratarak, hücre siklusunu bozabilir. HPV-16, 3p delesyonları ve 3q amplifikasyonlarına yol açar. HPV aşılarının hastalığı azaltabileceği gösterilmiştir. HPV, tek başına etkili olamaz. Kokarsinojenler, immün yanıt, beslenme özellikleride önemlidir.


35) Aşağıdaki bulgulardan hangisi meme karsinomunda kötü prognoz belirleyicisidir? (2007-EYLÜL)
a) Müsinöz karsinom histolojisi
b) Östrojen reseptörü pozitifliği
c) Her 2/neu aşırı ekspresyonu
d) Papiller karsinom histolojisi
e) Adenozis ve apokrin metaplazi

Yanıt: C
En önemi (major) prognoz faktörleri tümörün yaylımı (evre) ile ilgili olanlardır. Burada şıklarda verilenler ise, ikinci derecede öneme sahip olan minör prognoz faktörleridir.

Meme karsinomunda minör prognostik faktörler:
•    Histolojik subtipler: Özel invaziv karsinom tiplerinde (tübüler, müsinöz, medüller, lobüler ve papiller) 30 yıllık sağkalım oranı %60 ‘ dan fazladır. Özel olmayan tipte (invaziv duktal karsinom, klasik tip) bu oran, %20 ‘ den azdır.
•    Tümör derecesi (grade): Nükleer grade, tübül formasyonu ve mitoz oranını değerlendiren Scarff Bloom Richardson sistemi ile derecelendirilir. İyi diferansiye grade I olguların %85’i; orta derece diferansiye grade II olguların % 60’ı; az diferansiye grade III tümörlerin %15’i 10 yıl yaşar.
•    Östrojen (ER) ve progesteron (PR) reseptörleri: İmmünhistokimya ile hücre nüvesindeki reseptörler belirlenir. Tümörlerin %50-85 kadarında ER pozitif olup postmenapozal kadınlarda sıktır. Negatif olgulara göre, reseptör içeren tümörlerin prognozu daha iyidir. ER ve PR birlikte içeren tümörlerin %80’i hormon tedavisine yanıt verir. Tek bir reseptör içeren tümörlerde bu oran %40’ dır. Reseptör içermeyen tümörlerde bu oran %10’dan azdır.
•    HER2/neu (c-erb B2):  %20-30 olguda overekspresyonu belirlenir. Kötü prognoz faktörü olarak kabul edilir. Transtuzumab (Herceptin) bu gene yönelik antikordur. Kemoterapi ile birlikte, hER2/ neu pozitif olgularda, tedaviye yanıtı arttırır. Kardiak toksisitesi kullanımını kısıtlasa da, geni hedefleyen ilk tedavidir.
•    Lenfovasküler invazyon. Lenf nodu metastazı, uzak metastaz ve inflamatuar karsinom ile ilişkilidir.
•    Proliferatif oran: Yüksek proliferasyon oranları kötü prognoz bulgusudur.
•    DNA içeriği: Anormal DNA indeksi içeren anaploid tümörlerde prognoz hafifçe daha kötüdür.

36) Aşağıdaki hangisi ovarian germ hücreli tümörlerden biri değildir? (2007-EYLÜL)
a) Embrioner karsinom
b) Teratom
c) Endodermal sinüs tümörü
d) Koryokarsinom
e) Granüloza hücreli tümör

Yanıt: E
Granüloza hücreli tümör, seks kord-stromal tümörler arasında yer alır.
Over tümörleri

Köken

Yüzey epitel hücreleri

Germ hücreleri

Seks kord-stromal tm

Metastaz

Sıklık

%65-70

%15-20

%5-10

%5

Yaş grubu

20 yaş üzeri

0-25 yaş arası

Tüm yaşlar

Değişken

Tipleri

· Seröz tümör

· Müsinöz tümör

· Endometrioid tm.

· Berrak hücreli tm.

· Brenner tm.

· Sınıflanamayan

· Teratom

· Disgerminom

· Endodermal sinüs tm

·Koriokarsinom

· Embriyonel karsinom

· Mikst tm.

Fibroma

· Granuloza-teka hücreli tm

· Sertoli-Leydig hücreli tm.

 37) Histolojik olarak neoplastik hücrelerin tek sıra şeklinde stromayı infiltre etmesi aşağıdaki meme tümörlerinden hangisinin karakteristik bulgusudur? (2008-EYLÜL)

a) Medüller karsinom
b) İnvaziv lobüler karsinom
c) Tübüler karsinom
d) İnvaziv duktal karsinom
e) Duktal karsinoma in situ

Yanıt: B
İnvaziv lobuler karsinom, palpe edilebilen kitle yada mammografik dansite olarak bulgu verir. ¼ olguda ise diffüz kalınlaşma yapar. Bilateralite oranı yüksektir. Postmenapozal dönemde sıklığının artması nedeni ile hormon replasman tedavileri suçlanmaktadır. Çoğu düzensiz sınırlı, sert kitle yapar. Bazen lastik kıvamında, iyi sınırlanamayan tiptedir. Genellikle tek sıra halinde malign hücre invazyonu (indian file) görülür. Hücreler küçük, uniform boyanır, pleomorfizmi hafiftir. Bazen solid kümeler, kitleler oluşturabilir. Dezmoplazik yanıt zayıftır. Taşlı yüzük hücreleri görülebilir. Hücreler normal duktuslar çevresinde konsantrik halkalar oluşturabilir. Çoğu kez hormon reseptörleri (+), Her2/neu (-) tir. E-cadherin gen mutasyonu sıktır. Metastazları diğer meme kanserlerinden farklıdır. Periton ve retroperitona, leptomeninkslere (leptomeningeal karsinomatozis), GİS, over ve uterusa metastaz yapabilir.

38) Genital bölgesinde veziküller bulunan 29 yaşındaki bayan hastadan alınan biyopsi örneğinde hücre nükleusları içerisinde mor inklüzyonlar izleniyor. Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? (2008-EYLÜL)

a) Sifilis
b) Sitomegalovirüs enfeksiyonu
c) Klamidya enfeksiyonu
d) Genital herpes
e) Mikoplazma enfeksiyonu

Yanıt: D
Genital herpes en sık HSV-2, daha nadiren HSV-1 ile oluşur. Genital müköz membran ve eksternal genitaliada, kısa sürede yüzeyel ülserlere dönüşen veziküller oluşur. Tüm HSV lezyonlarında pembe-mor renkte intranükleer inklüzyonlar oluşur (Cowdry tip A). İnklüzyon içeren multinükleer dev hücreler görülebilir. Bu soruda genital bölgede veziküller diye başlaması soruyu çözmek için yeterli. Diğer etkenler ile vezikül görülmez. İntranükleer inklüzyonlar ikincil öneme sahip. Sitomegalovirüsün intranükleer inklüzyonu vardır ama farklı olarak koyu bazofilik (koyu mavi, lacivert) boyanır.
Son Güncelleme ( Perşembe, 15 Ocak 2009 11:03 )  

Kimler Online

Şu anda 10 konuk çevrimiçi

Ziyaretçi Sayısı

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugün :189
mod_vvisit_counterDün :414
mod_vvisit_counterBu Hafta :2345
mod_vvisit_counterBu Ay13350
mod_vvisit_counterToplam :667656

Sponsor

Demo